Regulamin

Regulamin Portfela Tradera

 

§ 1
Portfel Tradera

 

Portfel Tradera (zwane dalej Produktem) jest przeznaczone dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę o rynkach finansowych.

Właścicielem i dystrybutorem Produktu jest

Tradercompany Ltd
21 Navigation Business Village Navigation Way,
Ashton-On-Ribble,
Preston, PR2 2YP,
Wielka Brytania

zwaną w dalszej części Organizatorem. Autorem Produktu jest Cezary Głuch (Trader21).

Osoba, która zakupiła Produkt Portfel Tradera (zwana w dalszej części Uczestnikiem) będzie miała dostęp do informacji o ruchach Tradera21, raportów specjalnych, webinarów oraz sesji pytań-odpowiedzi przez rok od momentu zakupu. Szczegóły pakietu Portfel Tradera znajdują się w ofercie na stronie sprzedażowej oraz w FAQ.

W razie pytań bądź problemów użytkownik może skontaktować się z organizatorem telefonicznie (221 779 200) lub mailowo (kontakt@inteligentnyinwestor.pl)

 

 

§ 2
PŁATNOŚCI

 

Uczestnictwo w Produkcie jest płatne.

Dostęp do pakietu następuje wyłącznie po zarejestrowaniu się na stronie sprzedażowej i wniesieniu opłaty.

Weryfikacja płatności i potwierdzenie udziału Uczestnika w Produkcie następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Organizatora u pośrednika finansowego, co może potrwać do 48 godzin.

Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem przelewów bankowych w PLN, USD lub EUR.

Dane osobowe Uczestników są przekazywane podmiotom pośredniczącym w rozliczaniu wyłącznie w celu prawidłowego wykonania usługi.

Faktury będą wysłane do Uczestników w formie elektronicznej, na podstawie danych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym.

 

 

§ 3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Informacje przekazywane w Produktach są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Organizator ani autor Produktów nie jest doradcą inwestycyjnym.

Produkty oparte o wiedzę oraz poglądy autora i Organizatora, jego subiektywne opinie i interpretacje, według stanu na dzień przeprowadzenia usług.

Organizator ani autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji przekazanych w ramach Produktu Portfel Tradera.

Dane prezentowane w Produkcie zostały sporządzone przez autora i Organizatora z rzetelnością, kompletnością i należytą starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności oraz na podstawie ogólnodostępnych informacji uznanych przez autora i Organizatora za wiarygodne.

Autor ani Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i ewentualne negatywne następstwa korzystania z danych, którymi się posługuje, w szczególności w przypadku, gdyby informacje, na których oparto się przy tworzeniu Produktu, okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny.

Produkt nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, prognoza czy projekcja cenowa jest właściwa. Korzystając z Produktu nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym.

Wszelkie decyzje inwestycyjne są podejmowane przez Uczestnika indywidualnie, na własny rachunek i odpowiedzialność. Organizator i autor wskazują jedynie aktywa finansowe, na które Uczestnik może, lecz nie musi zwrócić uwagi w zakresie własnego niezależnego procesu decyzyjnego. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji, każdy Uczestnik powinien indywidualnie określić jej potencjalne ryzyko, możliwe korzyści oraz straty z nią związane, jak również jej charakter, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe.

Organizator oraz autor nie zatajają żadnych informacji, które posiadają, a których brak może spowodować szkody w mieniu Uczestnika. Opinie prezentowane w Produkcie odnoszą się do przyszłości oraz sytuacji obiektywnie niepewnych.

Niektóre informacje przekazywane w ramach funkcjonalności Produktu mogą zostać uznane za rekomendacje inwestycyjne lub inne informacje rekomendujące lub sugerujące strategię inwestycyjną, w związku z czym w celu ochrony interesów osób będących adresatami tych informacji stosowane są wymogi określone przez właściwe przepisy prawa.

 

 

§ 4
REKLAMACJE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Organizator i autor zobowiązują się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Organizator i autor nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Produktu wywołane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Uczestników.

Zakłócenia w funkcjonowaniu Produktu mogą być reklamowane przez Uczestnika poprzez zgłoszenie problemu Organizatorowi na adres poczty elektronicznej.

Aktywacja konta Uczestnika następuje do 48h po zaksięgowaniu wpłaty.

Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić mailowo na adres kontakt@portfeltradera.pl. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych.
Zwrot kosztów odstąpienia od umowy świadczenia usługi, następuje jedynie, gdy Uczestnik dokona odstąpienia od umowy przed aktywacją konta.

Po aktywacji konta Uczestnika zwrot kosztów z tytułu odstąpienia od umowy nie jest możliwy.

Kupujący mają prawo skorzystać z rozstrzygnięcia sporu przez Internet za pośrednictwem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

 

§ 5
PRAWA AUTORSKIE

 

Wszelkie materiały w ramach Produktu Portfel Tradera, przeznaczone są wyłącznie dla osób, które zakupiły Produkt. Dalsza reprodukcja czy udostępnianie materiałów osobom trzecim jest ściśle zabroniona. Za złamanie praw grozi grzywna bądź kara pozbawienia wolności do lat 2.

Upublicznienia materiałów wchodzący w skład Portfela Tradera na serwisach umożliwiających wymianę treści w formie elektronicznej (chomikuj, torrent oraz wiele innych) lub udostępniania materiałów w inny sposób skutkuje natychmiastowym odcięciem użytkownika od ww. treści, czyli anulowanie konta oraz wystąpieniem o odszkodowanie na drodze cywilnej. Wartość odszkodowania w takim przypadku szacuje się na nie mniej niż 100 tys. EUR. 

 

 

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

6.1.

Spółka jest uprawniona do zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:

a. zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;

b. nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa;

c. zmiany cennika;

d. usprawnienie działania Serwisu i obsługi Użytkowników;

e. poprawa ochrony prywatności Użytkowników;

f. zmiany w polityce prywatności;

g. zapobieganie nadużyciom;

h. względy bezpieczeństwa;

i. zmiany technologiczne i funkcjonalne;

j. zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzanie nowych;

k. zmiany redakcyjne.

Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę nie krótszym niż 15 dni od momentu powiadomienia Użytkowników o zmianach i udostępnienia im zmienionego Regulaminu, w szczególności poprzez jego publikację na stronie portfeltradera.pl oraz przesłanie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. 

Spółka może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

(i) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15- dniowego okresu powiadomienia,

(ii) musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

6.2.

W przypadku braku akceptacji planowanych zmian Regulaminu, Użytkownik w celu rozwiązania umowy ze Spółką powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od ogłoszenia zmian, powiadomić o tym Spółkę. Rozwiązanie przez Użytkownika w powyższym trybie umowy ze Spółką dotyczącej wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek po upływie 15 dni od powiadomienia Użytkownika o zmianach Regulaminu.

6.3.

Postanowienia art. 6.1 c) f) oraz i) nie mają zastosowania do konsumentów i Spółka nie będzie na ich podstawie zmieniać umów zawartych z konsumentami.

 

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą przysługiwały Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez portfeltradera.pl.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych. dane osobowe będą przetwarzane:

  1. celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży,
  2. w celu kierowania treści marketingowych w sposób, na który została wyrażona zgoda,
  3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  4. dla celów analitycznych i statystycznych,
  5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki.


Spółka nie będzie przekazywała danych osobowych do państw trzecich.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Istnieje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Istnieje prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

Produkty są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).